Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch (Bản Dịch)

Chương 2137. Khí vận gia tăng, không thể khinh thường vũ trụ Bàn Cổ, Liễu Phong khiêu chiến