Bắt Đầu Quá Mạnh Làm Sao Bây Giờ (Dịch)

Chương 1098. Phạm Thiên Xử, Hoàng Bái Thiên (2)