Khoa Kỹ Luyện Khí Sư (Dịch)

Chương 635. Đấu giá Khống Chế Thần Cầu (2)