Lãnh Chúa Toàn Dân: Binh Chủng Của Ta Biến Dị (Dịch)

Chương 1231. Trận Chiến Cuối Cùng. Pháp Tắc Hóa Thân.