Nương Tử Nhà Ta, Không Thích Hợp (Dịch)

Chương 746. Thiền Thiền thật mát thoải mái (1)