Nương Tử Nhà Ta, Không Thích Hợp (Dịch)

Chương 748. Thiền Thiền, y phục của ngươi và vớ giày đâu? (1)